กระทู้ธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐
เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ.

เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น.

ที. มหา. ๑๐/๑๕๙. ขุ.อุ. ๒๕/๒๑๕

--------------------

 

แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

--------------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

 

 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐
เวลา ๑๓.๐๐ น.

คำสั่ง :      จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อ
         ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที
(๑๐๐ คะแนน)

.  ผู้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ?

ก. ธรรมมีอุปการะมาก                             ข. ธรรมอันทำให้งาม

ค. ธรรมเป็นโลกบาล                                  ง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ

คำตอบ :

.  การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ ส่งเสริมให้มีธรรมข้อใด ?

. สติ                                            . สัมปชัญญะ

. ขันติ                                           . โสรัจจะ

คำตอบ :

.  ถ้าสติเปรียบเหมือนดวงไฟ สัมปชัญญะจะเปรียบเหมือนอะไร ?

. ควันไฟ                                        . แสงไฟ

. คนจุดไฟ                                      . เชื้อไฟ

คำตอบ :

.  คนขาดศีลธรรม เพราะไม่มีธรรมใดเป็นพื้นฐาน ?

. สติ สัมปชัญญะ                                . ขันติ โสรัจจะ

. หิริ โอตตัปปะ                                  . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

.  คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นไร ?

. กลัวถูกลงโทษ                                 . กลัวเสียชื่อเสียง

. กลัวตกนรก                                   . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

.  ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ?

. สติ สัมปชัญญะ                                . ขันติ โสรัจจะ

. หิริ โอตตัปปะ                                  . กตัญญู กตเวที

คำตอบ :

.  ความงามอะไร ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ?

ก. งามเสื้อผ้าอาภรณ์                              ข. งามรูปร่างหน้าตา

ค. งามกิริยามารยาท                               ง. งามคุณธรรม

คำตอบ :

.  เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า สอนให้มีธรรมอะไร ?

. สติ สัมปชัญญะ                                . กตัญญู กตเวที

. หิริ โอตตัปปะ                                  . ขันติ โสรัจจะ

คำตอบ :

. บุพพการี ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ?

. ความไม่รู้                                      . ความตระหนี่

. ความโกรธ                                     . ตัณหา

คำตอบ :

๑๐. ชาวพุทธควรยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ?

. ไตรปิฎก                                       . ไตรลักษณ์

. ไตรรัตน์                                       . ไตรสิกขา

คำตอบ :

๑๑. ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้น หมายถึงอะไร ?

. พระรัตนตรัย                                   . พระธรรมวินัย

. ไตรสิกขา                                      . พระปาติโมกข์

คำตอบ :

๑๒. พระธรรม คืออะไร ?

. ระเบียบข้อบังคับ                               . ธรรมชาติ

. คำสั่งสอน                                     . คำตักเตือน

คำตอบ :

๑๓. คำสอนที่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

. โอวาท ๓                                      . สิกขา ๓

. สุจริต ๓                                       . ปิฎก ๓

คำตอบ :

๑๔. การเว้นจากทุจริตทั้งปวง เป็นคำสอนในลักษณะใด ?

. ทาน                                           . ศีล

. ภาวนา                                         . ปัญญา

คำตอบ :

๑๕. คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเจ็บช้ำใจหรือบันดาลโทสะ ตรงกับข้อใด ?

. คำเท็จ                                         . คำหยาบ

. คำส่อเสียด                                    . คำเพ้อเจ้อ

คำตอบ :

๑๖. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ ?

. ไม่พูดเท็จ                                      . ไม่พูดคำหยาบ

. ไม่พูดส่อเสียด                                 . ไม่พูดเพ้อเจ้อ

คำตอบ :

๑๗. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นไม่ผิดจากคลองธรรม ?

. ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ                                 . บุญบาปไม่มี

. พ่อแม่ไม่มีคุณ                                 . ดีเองชั่วเอง

คำตอบ :

๑๘. คนขายยาบ้า เพราะมีอะไรเป็นมูล ?

. โลภะ                                          . โทสะ

. โมหะ                                          . ราคะ

คำตอบ :

๑๙. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของโทสะ ?

. กลุ้มใจ เสียใจ                                 . รำคาญ หงุดหงิด

. โกรธ เกลียด                                   . อยากได้ งมงาย

คำตอบ :

๒๐. มีโทษมากและคลายช้า คือข้อใด ?

. โลภะ                                          . โทสะ

. โมหะ                                          . ราคะ

คำตอบ :

๒๑. อโลภะ เป็นมูลของอะไร ?

. ทาน                                           . ศีล

. ภาวนา                                         . เมตตา

คำตอบ :

๒๒. คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ?

ก. รู้จักทำมาหากิน                                 ข. ขยันไม่เกียจคร้าน

ค. มีน้ำใจแบ่งปัน                                  ง. ทำดี พูดดี คิดดี

คำตอบ :

๒๓. เสียสละ ถือบวช ดูแลบิดามารดา เป็นธรรมหมวดใด ?

ก. อปัณณกปฏิปทา                                ข. สัปปุริสบัญญัติ

ค. บุญกิริยาวัตถุ                                      ง. สามัญลักษณะ

คำตอบ :

๒๔. ความสุขกายสุขใจ เกิดจากการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

. ให้ทาน                                        . รักษาศีล

. เจริญภาวนา                                   . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๒๕. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ?

. สั่งสมความสุข                                 . สั่งสมบุญ

. สั่งสมความรู้                                   . สั่งสมทรัพย์

คำตอบ :

๒๖. ความเจริญและความเสื่อมของบุคคล ขึ้นอยู่กับอะไร ?

. การศึกษา                                      . การปฏิบัติ

. การมีบริวาร                                    . การมีทรัพย์

คำตอบ :

๒๗. คนเช่นไร ไม่สามารถจะทรงความเที่ยงธรรมไว้ได้ ?

. มีเมตตากรุณา                                 . กล้าได้กล้าเสีย

. มีใจเด็ดเดี่ยว                                  . มีความลำเอียง

คำตอบ :

๒๘. ให้รางวัลแก่คนไม่ควรให้เพราะเสน่หา จัดเป็นอคติข้อใด ?

. ฉันทาคติ                                      . โทสาคติ

. โมหาคติ                                       . ภยาคติ

คำตอบ :

๒๙. ผิดพลาดไปแล้ว พยายามกลับตัวเป็นคนดี ตรงกับข้อใด ?

.  สังวรปธาน                                   . ปหานปธาน

. ภาวนาปธาน                                   . อนุรักขนาปธาน

คำตอบ :

๓๐. จงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม ตรงกับข้อใด ?

.  สังวรปธาน                                   . ปหานปธาน

. ภาวนาปธาน                                   . อนุรักขนาปธาน

คำตอบ :

๓๑. จาคะ ในอธิษฐานธรรม มีความหมายว่าอย่างไร ?

. แบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย

. สละทรัพย์สร้างสวนสาธารณะ

. สละสิ่งเป็นข้าศึกความจริงใจ

. บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย

คำตอบ :

๓๒. จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะมีธรรมหมวดใด ?

. จักร ๔                                        . อิทธิบาท ๔

. วุฒิ ๔      . ปธาน ๔

คำตอบ :

๓๓. หมั่นทบทวนหาเหตุผลในสิ่งที่ทำ ตรงกับข้อใด ?

. ฉันทะ                                         . วิริยะ

. จิตตะ                                         . วิมังสา

คำตอบ :

 

 

๓๔. ควรแผ่พรหมวิหารข้อใด ไปยังสัตว์ผู้มีทุกข์ ?

ก. เมตตา                                          . กรุณา

. มุทิตา                                       . อุเบกขา

คำตอบ :

๓๕. ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก ?

. เมตตา                                                 . กรุณา

. มุทิตา                                                  . อุเบกขา

คำตอบ :

๓๖. อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์ในข้อใด ?

. ทรัพย์ภายนอก                                 . ทรัพย์ภายใน

. ทรัพย์สิน                                      . ทรัพย์มรดก

คำตอบ :

๓๗. ข้อใด เป็นอนันตริยกรรม ?

ก. เผาโรงเรียน                                           ข. ทำลายทรัพย์สิน

ค. ทำร้ายร่างกาย                                      ง. ทำสงฆ์ให้แตกกัน

คำตอบ :

๓๘. ข้อใด ไม่นับเข้าในอานิสงส์ของการฟังธรรม ?

ก. ได้ความเพลิดเพลิน         ข. ได้ฟังเรื่องใหม่ ๆ

ค. มีจิตใจผ่องใส                                         ง. บรรเทาความสงสัย

คำตอบ :

๓๙. สติในพละ ๕ เปรียบเทียบได้กับข้อใด ?

. เรือ                                                . หางเสือเรือ

. คนพายเรือ                                        . ท่าจอดเรือ

คำตอบ :

๔๐. สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ?

. การรับรู้อารมณ์                                    . ความคิดปรุงแต่ง

. สิ่งที่มีใจครอง                                     . สิ่งที่มองเห็นได้

คำตอบ :

๔๑. รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ภายหน้าเติบใหญ่ได้งานทำ ตรงกับข้อใด ?

ก. เคารพในพระพุทธเจ้า                           ข. เคารพในพระสงฆ์

ค. เคารพในการศึกษา                                  ง. เคารพในหน้าที่

คำตอบ :

๔๒. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

ก. รู้จักตน                                            ข. รู้จักประมาณ

ค. รู้จักชุมชน                                         ง. รู้จักบุคคล

คำตอบ :

๔๓. ช้าเสียการ นานเสียกิจ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

ก. รู้จักเหตุ                                                ข. รู้จักผล

ค. รู้จักกาล                                               ง. รู้จักประมาณ

คำตอบ :

๔๔. จน เครียด กินเหล้า แล้วไม่ทำงาน จัดเป็นคนเช่นไร ?

. เกียจคร้าน                                     . เจ็บป่วย

. ตกงาน                                        . สิ้นหวัง

คำตอบ :

๔๕. ต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลังนินทา เป็นลักษณะของมิตรเทียมประเภทใด ?

ก. คนปอกลอก                                    ข. คนดีแต่พูด

ค. คนหัวประจบ                                   ง. คนชักชวนให้ฉิบหาย

คำตอบ :

๔๖. มิตรเทียมเช่นไร ควรหลีกหนีให้ไกลสุด ?

ก. คนปอกลอก                              ข. คนหัวประจบ

ค. คนดีแต่พูด                                         ง. คนชักชวนให้ฉิบหาย

คำตอบ :

๔๗. ห้ามชั่ว แนะดี ชี้ทางสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ?

ก. มิตรมีอุปการะ                                  ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์

ค. มิตรแนะประโยชน์                                    ง. มิตรมีความรักใคร่

คำตอบ :

๔๘. การช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?

. ทาน                                         . ปิยวาจา

. อัตถจริยา                                    . สมานัตตตา

คำตอบ :

๔๙. ครูอาจารย์ ได้แก่บุคคลในทิศใด ?

ก. ทิศเบื้องขวา                                    ข. ทิศเบื้องซ้าย

ค. ทิศเบื้องหน้า                                    ง. ทิศเบื้องหลัง

คำตอบ :

๕๐. อยู่เลี้ยงกาย ตายเลี้ยงวิญญาณ เป็นหน้าที่ของใคร ?

ก. บิดามารดา                                     ข. บุตรธิดา

ค. ครูอาจารย์                                     ง. มิตรสหาย

คำตอบ :

***  ***  ***

 

 

เฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐

 

.

๑๑.

๒๑.

๓๑.

๔๑.

.

๑๒.

๒๒.

๓๒.

๔๒.

.

๑๓.

๒๓.

๓๓.

๔๓.

.

๑๔.

๒๔.

๓๔.

๔๔.

.

๑๕.

๒๕.

๓๕.

๔๕.

.

๑๖.

๒๖.

๓๖.

๔๖.

.

๑๗.

๒๗.

๓๗.

๔๗.

.

๑๘.

๒๘.

๓๘.

๔๘.

.

๑๙.

๒๙.

๓๙.

๔๙.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐
เวลา ๑๔.๐๐ น.

คำสั่ง :      จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อ
         ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที
(๑๐๐ คะแนน)

. ชมพูทวีปตั้งอยู่ในทิศใดของประเทศไทย ?

. ทิศเหนือ                                               . ทิศตะวันออก

. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ                               . ทิศตะวันออกเฉียงใต้

คำตอบ :

. มัชฌิมประเทศ หมายถึงส่วนใดของประเทศ ?

. ส่วนภายนอก                                          . ส่วนภายใน

. ส่วนปลายแดน                                        . ส่วนกลาง

คำตอบ :

. ชนชาติอริยกะ หมายถึงชนชาติใด ?

ก. ชนชาติด้อยพัฒนา                                    ข. ชนชาติเร่งพัฒนา

ค. ชนชาติกำลังพัฒนา                                   ง. ชนชาติพัฒนาแล้ว

คำตอบ :

. ผู้ศึกษาด้านศิลปะ กสิกรรม และพาณิชยกรรม คือพวกใด ?

. กษัตริย์                                                . พราหมณ์

. แพศย์                                                  . ศูทร

คำตอบ :

. ที่ชื่อว่าสักกชนบท เพราะเหตุอะไร ?

ก. ตั้งอยู่ในดงไม้สักทอง                                 ข. ตั้งอยู่ดงไม้สักกะ

ค. ตั้งอยู่ในเขตท้าวสักกะ                                ง. ตั้งอยู่ในเขตฤาษี

คำตอบ :

. ต้นตระกูลศากยวงศ์ คือใคร ?

. พระเจ้าชยเสนะ                                       . พระเจ้าสีหหนุ

. พระเจ้าอัญชนะ                                       . พระเจ้าโอกกากราช

คำตอบ :

. พระนางปชาบดี เป็นอะไรกับพระนางมายา ?

. มารดา                                                 . ธิดา

. เชฏฐภคินี                                              . กนิฏฐภคินี

คำตอบ :

. สิทธัตถกุมาร มีมหาปุริสลักษณะกี่ประการ ?

. ๓๐ ประการ                                           . ๓๒ ประการ

. ๓๓ ประการ                                          . ๓๘ ประการ

คำตอบ :

. เหตุใด พระเจ้าสุทโธทนะทรงมอบพระโอรสแก่พระนางปชาบดี ?

. พระนางมายาสิ้นพระชนม์                            . พระนางมายาทรงประชวร

. พระนางมายาทรงออกบวช                           . พระนางมายาบำเพ็ญพรต

คำตอบ :

๑๐. เมื่อประสูติได้ ๕ วัน เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ มาเพื่ออะไร ?

ก. เฉลิมฉลอง                                            ข. ตรวจดวงชะตา

ค. ทำพลีกรรม                                            ง. ขนานพระนาม

คำตอบ :

๑๑. พระกุมารเริ่มศึกษาศิลปวิทยา เมื่อพระชนมายุได้กี่พรรษา ?

. ๕ พรรษา                                              . ๖ พรรษา

. ๗ พรรษา                                              . ๘ พรรษา

คำตอบ :

๑๒. เกิดอะไรขึ้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเห็นเทวทูต ๓ ข้างต้น ?

. เกิดความกลัว                                          . เกิดความเบื่อหน่าย

. เกิดความสังเวช                                        . เกิดความคิดออกบวช

คำตอบ :

๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงผนวชด้วยวิธีใด ?

. อธิษฐานเพศ                                          . เอหิภิกขุ

. ไตรสรณคมน์                                         . ญัตติจตุตถกรรม

คำตอบ :

๑๔. มหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว เสด็จประทับแรมอยู่ที่ไหน ?

. อิสิปตนมฤคทายวัน                                  . อนุปิยอัมพวัน

. เวฬุวัน                                                 . อัมพวัน

คำตอบ :

๑๕. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงศึกษาในสำนักใคร ?

. กาฬเทวิลดาบส                                       . ครูวิศวามิตร

. อาฬารดาบส                                           . อสิตดาบส

คำตอบ :

๑๖. ทรงอดพระกระยาหาร ผ่อนเสวยวันละน้อย ๆ เป็นวาระที่เท่าไร ?

. วาระที่ ๑                                               . วาระที่ ๒

. วาระที่ ๓                                              . วาระที่ ๔

คำตอบ :

๑๗. ปัญจวัคคีย์ หมายถึงใคร ?

. บรรพชิต ๔ รูป                                        . บรรพชิต ๕ รูป

. บรรพชิต ๖ รูป                                        . บรรพชิต ๗ รูป

คำตอบ :

๑๘. การทรมานตนให้ลำบาก เรียกว่าอะไร ?

ก. อัตตกิลมถานุโยค                                     ข. กามสุขัลลิกานุโยค

ค. ชาคริยานุโยค                                         ง. ภาวนานุโยค

คำตอบ :

๑๙. ปัญจวัคคีย์คิดว่าพระองค์คลายความเพียร... จึงหลีกไปที่ไหน ?

. เวฬุวัน                                                 . ลุมพินีวัน

. อนุปิยอัมพวัน                                         . อิสิปตนมฤคทายวัน

คำตอบ :

๒๐. นางสุชาดา เป็นธิดาของใคร ?

. กษัตริย์                                                . คหบดี

. เศรษฐี                                                 . กุฎุมพี

คำตอบ :

๒๑. พระมหาบุรุษ เสด็จมาสู่ต้นพระศรีมหาโพธิในเวลาใด ?

. เวลาเช้า                                                . เวลาเที่ยง

. เวลาเย็น                                               . เวลาค่ำ

คำตอบ :

๒๒. ใครถวายหญ้าคา แก่พระมหาบุรุษ ?

. ตปุสสะ                                                . ภัลลิกะ

. อุปกะ                                                  . โสตถิยะ

คำตอบ :

๒๓. พระมหาบุรุษบรรพชากี่ปี จึงได้ตรัสรู้ ?

. ๕ ปี                                                    . ๖ ปี

. ๗ ปี                                                    . ๘ ปี

คำตอบ :

๒๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?

. ๑๖ พรรษา                                            . ๒๙ พรรษา

. ๓๕ พรรษา                                            . ๔๕ พรรษา

คำตอบ :

๒๕. พระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ ตรงกับข้อใด ?

. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลส                                    . ตรัสรู้เองโดยชอบ

. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน                                   . ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

คำตอบ :

๒๖. สัปดาห์ที่สอง พระผู้มีพระภาคประทับเสวยวิมุตติสุขที่ใด ?

. ต้นอชปาลนิโครธ                                      . ต้นมุจจลินท์

. ต้นราชายตนะ                                         . ต้นอัสสัตถะ

คำตอบ :

๒๗. ปัญจวัคคีย์อุปฐากพระมหาบุรุษ ด้วยจุดประสงค์ใด ?

. เพื่อเป็นสาวก                                          . เพื่อทำตามคำสั่ง

. เพื่อเป็นผู้ใกล้ชิด                                      . เพื่อให้สั่งสอนตน

คำตอบ :

๒๘. ใครถวายข้าวสัตตุผง สัตตุก้อน แก่พระศาสดา ?

. มหานามะ อัสสชิ                                      . วัปปะ ภัททิยะ

. ตปุสสะ ภัลลิกะ                                       . อุปกะ โสตถิยะ

คำตอบ :

๒๙. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า ให้โปรดสอนเวไนยสัตว์ ?

. พกาพรหม                                             . ฆฏิการพรหม

. มหาพรหม                                             . สหัมบดีพรหม

คำตอบ :

๓๐. ที่สุด ๒ อย่างและทางสายกลาง  อยู่ในพระสูตรใด ?

. เวทนาปริคคหสูตร                                    . ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

. อาทิตตปริยายสูตร                                    . อนัตตลักขณสูตร

คำตอบ :

๓๑. “ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร” ใครกล่าว ?

. อุปติสสปริพาชก                                      . โกลิตปริพาชก

. ปิปผลิมาณพ                                          . ทีฆนขปริพาชก

คำตอบ :

๓๒. โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

ก.  พระพุทธเจ้า                                          . อุปติสสปริพาชก

.  พระอัสสชิ                                            . สัญชัยปริพาชก

คำตอบ :

๓๓. พระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?

. ๕ องค์                                                 . ๔๕ องค์

. ๖๐ องค์                                               . ๖๑ องค์

คำตอบ :

๓๔. อนาถปิณฑิกเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน ?

. ราชคฤห์                                               . สาวัตถี

. โกสัมพี                                                . พาราณสี

คำตอบ :

๓๕. วันจาตุรงคสันนิบาต  พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอะไร ?

. อนุปุพพีกถา                                           . โอวาทปาฏิโมกข์

. อริยสัจ ๔                                              . มรรค ๘

คำตอบ :

๓๖. เว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตให้ผ่องใส เป็นหัวข้อธรรมใด ?

. อนุปุพพีกถา                                           . อริยสัจ ๔

. มรรค ๘                                               . โอวาทปาฏิโมกข์

คำตอบ :

๓๗. คู่พระอัครสาวก ก่อนบวชศึกษาในสำนักของใคร ?

. อสิตดาบส                                           . อาฬารดาบส

. สัญชัยปริพาชก                                     . นิครนถนาฏบุตร

คำตอบ :

๓๘. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรก ในพระพุทธศาสนา ?

. พระเจ้าพิมพิสาร                                      . พระเจ้าปเสนทิโกศล

. อนาถปิณฑิกเศรษฐี                                  . วิสาขามหาอุบาสิกา

คำตอบ :

๓๙. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับข้อใด  ?

. วันมาฆบูชา                                            . วันวิสาขบูชา

. วันอัฏฐมีบูชา                                          . วันอาสาฬหบูชา

คำตอบ :

๔๐. การร้อยกรองพระธรรมวินัยจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ?

. สังคหะ                                                 . สังคายนา

. สังวัธยาย                                              . สันนิบาต

คำตอบ :

 

ศาสนพิธี

๔๑. การรักษาศีล ๕  จัดเข้าในหมวดใด ?

. กุศลพิธี                                                . บุญพิธี

. ทานพิธี                                                . ปกิณกพิธี

คำตอบ :

๔๒. อาราธนาพระปริตร เป็นขั้นตอนต่อจากพิธีใด ?

. จุดธูปเทียน                                            . บูชาพระรัตนตรัย

. อาราธนาศีล                                           . สมาทานศีล

คำตอบ :

๔๓. การทำบุญคล้ายวันเกิด จัดเข้าในหมวดพิธีใด ?

. กุศลพิธี                                                . บุญพิธี

. ทานพิธี                                                . ปกิณกพิธี

คำตอบ :

๔๔.  ทานประเภทใด พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ามีอานิสงส์มาก ?

. ปาฏิบุคลิกทาน                                        . อกาลทาน

. สังฆทาน                                               . อามิสทาน

คำตอบ :

๔๕. การกรวดน้ำ มุ่งประโยชน์อะไร ?

ก. อุทิศส่วนบุญ                                          ข. แสดงความเคารพ

ค. ตั้งจิตอธิษฐาน                                        ง. เพื่อให้เทวดารับรู้

คำตอบ :

๔๖. การกรวดน้ำ นิยมทำในเวลาที่พระสงฆ์เริ่มบทใด ?

. ยถา วาริวหา ...                                       . สพฺพีติโย ...

. สคฺเค กาเม ...                                         . ภวตุ สพฺ ...

คำตอบ :

๔๗. พิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ?

. พระพุทธเจ้า                                           . พระธรรม

. พระสงฆ์                                               . พระรัตนตรัย

คำตอบ :

๔๘. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ใช้คำว่าอะไร ?

. อาราธนา                                               . นมัสการ

. กราบเรียน                                             .  เรียนเชิญ

คำตอบ :

๔๙. มยํ ภนฺเต ... ปญฺจ  สีลานิ ยาจาม เป็นคำอาราธนาอะไร ?

ก. อาราธนาเทศน์                                         ข. อาราธนาธรรม

ค. อาราธนาพระปริตร                                    ง. อาราธนาเบญจศีล

คำตอบ :

๕๐. การถวายของแด่พระภิกษุ  เรียกว่าอะไร ?

. น้อมถวาย                                             . ประเคน

. นำถวาย                                               . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

***  ***  ***

 

เฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐

 

.

๑๑.

๒๑.

๓๑.

๔๑.

.

๑๒.

๒๒.

๓๒.

๔๒.

.

๑๓.

๒๓.

๓๓.

๔๓.

.

๑๔.

๒๔.

๓๔.

๔๔.

.

๑๕.

๒๕.

๓๕.

๔๕.

.

๑๖.

๒๖.

๓๖.

๔๖.

.

๑๗.

๒๗.

๓๗.

๔๗.

.

๑๘.

๒๘.

๓๘.

๔๘.

.

๑๙.

๒๙.

๓๙.

๔๙.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐
เวลา ๑๕.๐๐ น.

คำสั่ง :      จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อ
         ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที
(๑๐๐ คะแนน)

. สิกขาบทที่ปรากฏในเบญจศีล หมายถึงอะไร ?

. องค์แห่งศีล                                            . ข้อห้ามแห่งศีล

. ขอบเขตแห่งศีล                                       . การสมาทานศีล

คำตอบ :

. ศีล ๕ บัญญัติไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ?

. ภิกษุ                                                   . ภิกษุณี

. สามเณร                                               . คนทั่วไป

คำตอบ :

. เพราะเหตุใด ผู้แรกเริ่มประพฤติความดี จึงต้องถือศีล ?

. เป็นบรรทัดของศาสนาทุกศาสนา

. เป็นบรรทัดให้คนอื่นมีสุขทั่วหน้า

. เป็นบรรทัดให้คนประพฤติความดี

. เป็นบรรทัดให้เลี้ยงชีวิตแต่พอเพียง

คำตอบ :

 

. ศีลที่บัญญัติขึ้นเพื่อปลูกเมตตาจิตนั้น ควรปลูกเมตตาจิตในใคร ?

. สัตว์เล็ก                                               . สัตว์ใหญ่

. สัตว์มีคุณ                                             . สัตว์ทั้งปวง

คำตอบ :

. ศีลข้อใด บัญญัติขึ้นด้วยเพ่งเมตตาจิตเป็นใหญ่ ?

. ปาณาติบาต                                           . อทินนาทาน

. กาเมสุมิจฉาจาร                                       . มุสาวาท

คำตอบ :

. ฆ่ากันโดยบันดาลโทสะ เป็นการผิดศีลลักษณะใด ?

. โดยจงใจ                                              . โดยไม่จงใจ

. โดยไตร่ตรอง                                          . โดยใคร่ครวญ

คำตอบ :

. การกระทำใด มุ่งเฉพาะสัตว์เดียรฉาน ?

. ทรกรรม                                               . ทำร้ายร่างกาย

. ฆ่าตัดคอ                                               . ทำลายทรัพย์สิน

คำตอบ :

. การชนโค ชนไก่ กัดจิ้งหรีด จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?

. กักขัง                                                  . นำไป

. เล่นสนุก                                               . ผจญสัตว์

คำตอบ :

. ใช้งานสัตว์เกินกำลัง ไม่ปรานี ปล่อยให้อดอยากซูบผอม

ไม่ให้หยุดพักผ่อนตามกาล จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?

. ใช้การ                                                  . กักขัง

. เล่นสนุก                                               . นำไป

คำตอบ :

๑๐. การทำให้พิการ จัดเข้าในการกระทำประเภทใด ?

. การฆ่า                                                 . การโจรกรรม

. การทำร้ายร่างกาย                                    . การทรกรรม

คำตอบ :

๑๑. อทินนาทานา เวรมณี  บัญญัติขึ้นเพื่ออะไร ?

. ให้มีสติยับยั้ง                                          . ให้มีเมตตาต่อกัน

. ให้ปรองดองกัน                                       . ให้เลี้ยงชีวิตถูกทาง

คำตอบ :

๑๒. คบเพื่อนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ เอาเปรียบ มุ่งแต่จะได้ฝ่ายเดียว

ตรงกับข้อใด ?

. ปอกลอก                                              . ลักลอบ

. สมโจร                                                 . ยักยอก

คำตอบ :

๑๓. การถือเอาสิ่งของที่ดีของผู้อื่น เอาสิ่งของที่เลวของตนเข้าไว้แทน

จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?

. ลักลอบ                                                . เบียดบัง

. สับเปลี่ยน                                             . ยักยอก

คำตอบ :

๑๔. แม้ทรัพย์ของตนเองก็ทำให้ผิดศีลข้อที่ ๒ ได้ ตรงกับข้อใด ?

. ลักลอบ                                                . เบียดบัง

. ตระบัด                                                 . กรรโชก

คำตอบ :

๑๕. การขู่ให้เจ้าของตกใจกลัวและถือเอาสิ่งของไป เรียกว่าอะไร ?

. ปล้น                                                   . ฉ้อ

. ฉก . กรรโชก

คำตอบ :

๑๖. การทำลายทรัพย์สินผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย เช่น เผาโรงเรียน

ฟันโค ฟันกระบือ เป็นต้น จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?

. ทำร้าย                                                 . ทรกรรม

. ผลาญ                                                 . กรรโชก

คำตอบ :

๑๗. กิริยาที่ทำในเวลาสงัด แอบเข้าไปในเรือนของผู้อื่นและหยิบฉวย

สิ่งของเขาไป เรียกว่าอะไร ?

. ตัดช่อง                                                 . ย่องเบา

. ลักลอบ                                                . เบียดบัง

คำตอบ :

๑๘. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันตนจากความ

เสียหายในเรื่องใด ?

. โหดร้าย                                                . มือไว

. ใจง่าย                                                  . ขาดสติ

คำตอบ :

๑๙. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คำว่า กาม ได้แก่กิริยาเช่นใด ?

. รักใคร่กันฉันญาติ                                    . รักใคร่กันฉันเพื่อน

. รักใคร่กันฉันพี่น้อง                                   . รักใคร่กันทางประเวณี

คำตอบ :

๒๐. ผู้เป็นเทือกเถาของตน ตรงกับข้อใด ?

. แม่ . ลูก

. หลาน                                                  . เหลน

คำตอบ :

๒๑. หญิงที่จารีตห้าม ยกเว้นข้อใด ?

. ภิกษุณี                                                 . สิกขมานา

. หญิงหม้าย                                            . สามเณรี

คำตอบ :

๒๒. ของของใคร ใครก็รักก็หวง มีความหมายตรงกับศีลข้อใด ?

. ข้อ ๑                                                   . ข้อ ๓

. ข้อ ๔                                                   . ข้อ ๕

คำตอบ :

๒๓. ชายที่มีรักเดียวใจเดียว ไม่นอกใจภรรยาตน ตรงกับข้อใด ?

. ปติวัตร                                                . สทารสันโดษ

. มัตตัญญุตา                                           . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๒๔. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใด ?

. ทางกาย                                                . ทางวาจา

. ทางใจ                                                  . ทางกาย วาจา

คำตอบ :

๒๕. การกล่าววาจาที่ไพเราะมีประโยชน์ ตรงกับศีล ๕ ข้อใด ?

. ข้อ ๑                                                   . ข้อ ๒

. ข้อ ๔                                                   . ข้อ ๕

คำตอบ :

๒๖. ข้าราชการถวายสัตย์แล้ว ภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร ?

. ผิดสัญญา                                             . คืนคำ

. เสียสัตย์                                               . หลอกลวง

คำตอบ :

๒๗. ให้การเท็จในชั้นศาล ชื่อว่าประพฤติผิดลักษณะใด ?

. พูดปด                                                 . พูดคำหยาบ

. พูดเพ้อเจ้อ                                             . พูดส่อเสียด

คำตอบ :

๒๘. รู้วิชาคงกระพัน ฟันไม่เข้า ยิงไม่ออก เพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อ

และนิยมตน จัดเป็นมุสาประเภทใด ?

. มารยา                                                . ทำเลศ

. เสริมความ                                           . ทำเล่ห์กระเท่ห์

คำตอบ :

๒๙. พูดประชดให้คนอื่นเจ็บใจ ตรงกับข้อใด ?

. สับปลับ                                                . ทำเลศ

. เพ้อเจ้อ                                                . เสียดแทง

คำตอบ :

๓๐. ตั้งใจจะพูดอย่างหนึ่ง แต่ปากไพล่ไปพูดเสียอีกอย่างหนึ่ง เช่นนี้

เรียกว่าอะไร ?

. โวหาร                                                  . นิยาย

. สำคัญผิด                                              . พลั้ง

คำตอบ :

๓๑. พูดตัดข้อความที่ไม่ต้องการจะให้รู้ออก เพื่อปกปิดความผิดตน

ให้เขาเข้าใจเป็นอย่างอื่น ตรงกับข้อใด ?

. เสริมความ                                             . ทำเลศ

. อำความ                                                . มายา

คำตอบ :

๓๒. พูดด้วยความคะนองปาก ไม่ได้ตั้งใจให้เข้าใจผิด ตรงกับข้อใด ?

. เสียดแทง                                              . สับปลับ

. ส่อเสียด                                               . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๓๓. ทั้งๆ ที่ไม่ได้เคารพนับถืออะไร แต่ลงท้ายจดหมายมีข้อความว่า

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ไม่จัดเป็นมุสาเพราะอะไร ?

. ไม่ได้ตั้งใจ                                             . เป็นโวหาร

. เข้าใจผิด                                               . สำคัญผิด

คำตอบ :

๓๔. ข้อใด เป็นมูลเหตุของความประมาทขาดสติ ?

. ความยากจน                                          . ความฟุ้งซ่าน

. ความเครียด                                           . ความมึนเมา

คำตอบ :

๓๕. การเสพสิ่งเสพติด ถือว่าผิดศีล เพราะสาเหตุใด ?

. ให้ผู้เสพมีโอกาสถึงตายได้

. เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

. เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

. รัฐบาลห้ามและปราบปราม

คำตอบ :

๓๖. การละเว้นจากข้อห้ามในสิกขาบททั้ง ๕ เรียกว่าอะไร ?

. วิรัติ                                                    . เจตนา

. สมาทาน                                               . กัลยาณธรรม

คำตอบ :

๓๗. ตั้งใจจะรักษาศีล ๕ มิให้ขาด มิให้ด่าง มิให้พร้อย ตรงกับข้อใด ?

ก. สัมปัตตวิรัติ                                           ข. สมาทานวิรัติ

ค. สมุจเฉทวิรัติ                                          ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๓๘. กำลังจะทำจะทำร้ายเขา แต่ไม่ทำ เพราะเห็นว่าไม่ควร ตรงกับข้อใด ?

. สัมปัตตวิรัติ                                           . สมาทานวิรัติ

. สมุจเฉทวิรัติ                                          . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๓๙. ใจจืดใจดำ เป็นอาการของคนขาดกัลยาณธรรมข้อใด ?

. เที่ยงธรรม                                             . ซื่อตรง

. สวามิภักดิ์                                             . เมตตา กรุณา

คำตอบ :

๔๐. เลี้ยงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่หลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีวิต

ชื่อว่าปฏิบัติตามข้อใด ?

. สัมมาสังกัปปะ                                        . สัมมาอาชีวะ

. สัมมาวายามะ                                         . สัมมาสมาธิ

คำตอบ :

๔๑. การขายสินค้าที่มีคุณภาพ ตามราคาที่กำหนด ไม่เอาเปรียบลูกค้า

ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?

. กิจการ                                                 . บุคคล

. วัตถุ                                                    . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๔๒. เรามีเวลาน้อย ต้องรีบทำงานที่คั่งค้างให้สำเร็จ  ชื่อว่าประพฤติ

เป็นธรรมในอะไร ?

. กิจการ                                                 . บุคคล

. วัตถุ                                                    . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๔๓. ข้อใด ส่งเสริมผู้ปฏิบัติให้รู้จักมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ?

ก. ความมีสัตย์                                           ข. ความสำรวมในศีล

ค. ความสำรวมในกาม                                   ง. ความมีสติรอบคอบ

คำตอบ :

๔๔. คนตรง หมายถึงบุคคลมีความประพฤติเช่นไร ?

. กตัญญู                                                . อ่อนน้อม

. มีสัตย์                                                  . จงรักภักดี

คำตอบ :

๔๕. ฉันจำใจต้องทำความผิด เพราะรักเธอมาก ชื่อว่าขาดความ

เที่ยงธรรมข้อใด ?

. ฉันทาคติ                                               . โทสาคติ

. โมหาคติ                                               . ภยาคติ

คำตอบ :

๔๖. ความมีสติรอบคอบ ส่งเสริมการรักษาศีลข้อใด ?

. ข้อ ๒                                                  . ข้อ ๓

. ข้อ ๔                                                   . ข้อ ๕

คำตอบ :

๔๗. ไม่ควรซื้อ อย่าไปพิไรซื้อ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. สัมมากัมมันตะ                                        ข. สัมมาอาชีวะ

ค. ความมีสัตย์                                           ง. สติรอบคอบ

คำตอบ :

๔๘. ข้อใด ไม่ใช่อาการของความมีสติรอบคอบ ?

ก. ทำงานให้อากูล                                        ข. ทำงานที่ไม่มีโทษ

ค. ทำงานอย่างตั้งใจ                                     ง. ทำงานระมัดระวัง

คำตอบ :

๔๙. การปฏิบัติตามหลักเบญจศีลเบญจธรรม คู่ใดไม่สัมพันธ์กัน ?

. ไม่แย่งชิงของรัก-มีเมตตากรุณา

. ไม่ลักทรัพย์-ประกอบสัมมาชีพ

. ไม่พูดเท็จ-พูดแต่ความจริง

. ไม่ดื่มสุรา-มีสติสัมปชัญญะ

คำตอบ :

๕๐. เบญจศีลกับเบญจธรรม ต่างกันอย่างไร ?

. เบญจศีลควรรู้-เบญจธรรมควรละ

. เบญจศีลควรละ-เบญจธรรมควรรู้

. เบญจศีลควรเว้น-เบญจธรรมควรปฏิบัติ

. เบญจศีลควรปฏิบัติ-เบญจธรรมควรเว้น

คำตอบ :

***  ***  ***

 

 

เฉลยวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐

 

.

๑๑.

๒๑.

๓๑.

๔๑.

.

๑๒.

๒๒.

๓๒.

๔๒.

.

๑๓.

๒๓.

๓๓.

๔๓.

.

๑๔.

๒๔.

๓๔.

๔๔.

.

๑๕.

๒๕.

๓๕.

๔๕.

.

๑๖.

๒๖.

๓๖.

๔๖.

.

๑๗.

๒๗.

๓๗.

๔๗.

.

๑๘.

๒๘.

๓๘.

๔๘.

.

๑๙.

๒๙.

๓๙.

๔๙.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

 

 

 

 

 

 

กระทู้ธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐
เวลา ๐๘.๓๐ น.

สุขกามานิ ภูตานิ                            โย ทณฺเฑน น วิหึสติ

อตฺตโน สุขเมสาโน                          เปจฺจ โส ลภเต สุขํ.

สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมได้สุข.

(พุทฺธ)                                                  ธ.๒๕/๓๒.

--------------------

 

แต่งอธิบายเป็นทำนองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ำข้อกันแต่จะซ้ำคัมภีร์ได้ ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

--------------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐
เวลา ๑๓.๐๐ น.

คำสั่ง :      จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อ
         ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที
(๑๐๐ คะแนน)

.  สมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?

ก. อุบายสงบกาย                                  ข. อุบายสงบวาจา

ค. อุบายสงบใจ                                    ง. อุบายเรืองปัญญา

คำตอบ :

.  กัมมัฏฐานข้อใด อบรมให้เกิดปัญญา ?

ก. สมถกัมมัฏฐาน                                     ข. วิปัสสนากัมมัฏฐาน

ค. อสุภกัมมัฏฐาน                               ง. อนุสสติกัมมัฏฐาน

คำตอบ :

.  ผู้หมั่นเจริญกัมมัฏฐาน ย่อมได้รับประโยชน์โดยตรงด้านใด ?

. จิตใจสงบ                                         . มีสุขภาพดี

. ความจำดี                                         . ขยันทำงาน

คำตอบ :

.  สิ่งอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ?

. วัตถุกาม                                          . กิเลสกาม

. กามคุณ                                           . กามฉันทะ

คำตอบ :

.  ข้อใด ไม่จัดเป็นวัตถุกาม ?

. เกมส์                                          . ล๊อตเตอรี่

. เพลง                                          . ความรัก

คำตอบ :

.  ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ?

ก. ตักบาตรพระ                                 . ถวายทาน

. ถวายพวงมาลัย                                    . รักษาศีล

คำตอบ :

.  ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ?

. ต้อนรับตามฐานะ                               . นำน้ำดื่มมาให้

. ให้หนังสือธรรมะ                               . ถามถึงธุระที่มา

คำตอบ :

. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดเจตสิกสุข สุขทางใจ ?

. รู้จักพอเพียง                                   . มีการงานดี

. มีทรัพย์มาก                                    . มีตำแหน่งสูง

คำตอบ :

. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

. ฝักใฝ่ในกาม                                   . ปองร้ายผู้อื่น

. โลภอยากได้                                   . ทรมานสัตว์

คำตอบ :

๑๐. เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ?

. เจริญเมตตา                                   . เจริญกรุณา

. เจริญมุทิตา                                    . เจริญอุเบกขา

คำตอบ :

๑๑. ไฟในข้อใด ทำให้คนหลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ?

. ไฟคือราคะ                                     . ไฟคือโทสะ

. ไฟคือโมหะ                                    . ไฟคือตัณหา

คำตอบ :

๑๒. ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ ต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน ?

. อัตตาธิปเตยยะ                                . โลกาธิปเตยยะ

. ธัมมาธิปเตยยะ                                . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๑๓. การปกครองระบอบประชาธิปไตย สงเคราะห์เข้าในข้อใด ?

. อัตตาธิปเตยยะ                                . โลกาธิปเตยยะ

. ธัมมาธิปเตยยะ                                . อนาธิปเตยยะ

คำตอบ :

๑๔. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

. สมาธิชั้นสูง                                    . ปัญญาหยั่งรู้

. มีอิทธิฤทธิ์                                     . การเข้าฌาน

คำตอบ :

๑๕. ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?

ก. อยากมีบ้านใหม่                                    ข. อยากให้คนนับถือ

            ค. อยากอยู่คนเดียว                               ง. อยากรักษาโรคร้าย

       คำตอบ :

๑๖. ข้อใด เป็นโทษของตัณหา ?

. ให้เกิดทุกข์                                    . ให้มัวเมา

. ให้ยึดมั่นถือมั่น                                 . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๑๗. ผู้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ซึ่งมาในรูปแบบต่างๆ เพราะ… ?

. เกิดความโลภ                                  . ขาดปัญญา

. ข่มใจไว้ไม่ได้                                  . เชื่อคนง่าย

คำตอบ :

๑๘. ปาฏิหาริย์อะไร ทำให้คนละชั่วประพฤติดีได้ ?

. อาเทสนาปาฏิหาริย์                             . อิทธิปาฏิหาริย์

. อนุสาสนีปาฏิหาริย์                             . ยมกปาฏิหาริย์

คำตอบ :

๑๙. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ก. แสดงระเบียบปฏิบัติ                            ข. แสดงบุคคลาธิษฐาน

ค. แสดงธรรมาธิษฐาน                             ง. แสดงอิทธิปาฏิหารย์

คำตอบ :

๒๐. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมประกาศพระศาสนา จัดเป็นจริยาใด ?

. อัตตัตถจริยา                                   . โลกัตถจริยา

. ญาตัตถจริยา                                  . พุทธัตถจริยา

คำตอบ :

๒๑. ข้อใด ไม่ใช่โลกัตถจริยา ?

ก. ตรวจดูสัตว์โลก                                ข. โปรดเวไนยสัตว์

ค. ตอบปัญหาเทวดา                               ง. โปรดพุทธบิดา

คำตอบ :

๒๒. ค้ายาบ้าแล้วถูกจับติดคุก สงเคราะห์เข้าในวัฏฏะข้อใด ?

. กิเลสวัฏฏ์                                     . กัมมวัฏฏ์

. วิปากวัฏฏ์                                     . สังสารวัฏฏ์

คำตอบ :

๒๓. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด ?

ก. ทำกรรมชั่ว                                     ข. มีโลกนี้โลกหน้า

ค. รับผลกรรม                                    ง. มีกิเลสกรรมวิบาก

คำตอบ :

๒๔. คำว่า สิกขา มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก. เรียนหนังสือ                                    ข. ฝึกหัดกายวาจาใจ

ค. รักษาความดี                                   ง. เจริญสมาธิภาวนา

คำตอบ :

๒๕. สาระสำคัญของการศึกษาไตรสิกขา คืออะไร ?

      ก. เป็นมนุษย์สมบูรณ์                          ข. โลกสงบร่มเย็น

      ค. โลกเจริญก้าวหน้า                            ง.  ทำให้โลกพัฒนา

คำตอบ :

๒๖. การบำเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน ตรงกับสิกขาข้อใด ?

. อธิสีลสิกขา                                    . อธิจิตตสิกขา

. อธิปัญญาสิกขา                                . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

๒๗. ในอปัสเสนธรรม ข้อพิจารณาแล้วบรรเทา ตรงกับข้อใด ?

. งดเหล้าเข้าพรรษา                              . งดอบายมุข

. งดจองเวรต่อกัน                               . งดสูบบุหรี่

คำตอบ :

๒๘. ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้ว ควรทำอย่างไร ?

. เสพ                                          . อดกลั้น

. เว้น                                          . บรรเทา

คำตอบ :

๒๙. ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จัดเป็นอัปปมัญญาข้อใด ?

. เมตตา                                            . กรุณา

. มุทิตา                                             . อุเบกขา

คำตอบ :

๓๐. มีจิตริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ชื่อว่าไม่มีอัปปมัญญาข้อใด ?

. เมตตา                                         . กรุณา

. มุทิตา                                         . อุเบกขา

คำตอบ :

๓๑. อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ?

. เมตตา                                         . กรุณา

. มุทิตา                                         . อุเบกขา

คำตอบ :

๓๒. ข้อใด กล่าวการเกิดในภพใหม่ของพระโสดาบันไม่ถูกต้อง ?

ก. ไม่เกิดในอบายภูมิ                                    ข. เกิดไม่เกินเจ็ดชาติ

ค. เกิดใหม่เป็นโสดาบัน                            ง. เกิดใหม่เป็นปุถุชน

คำตอบ :

๓๓. ทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง เป็นคุณสมบัติของใคร ?

. พระโสดาบัน                                   . พระอนาคามี

. พระสกทาคามี                                 . พระอรหันต์

คำตอบ :

๓๔.  โสดาบัน แปลว่าอะไร ?

ก. ผู้ไกลจากกิเลส                                 ข. ผู้ประเสริฐสูงสุด

ค. ผู้ไม่มาโลกนี้อีก                                       ง. ผู้ถึงกระแสนิพพาน

คำตอบ :

๓๕. กิเลสในข้อใด พระอนาคามีละได้เด็ดขาด ?

. กามราคะ                                              . รูปราคะ

. อรูปราคะ                                             . มานะ

คำตอบ :

๓๖. กิเลสที่เป็นดุจกระแสน้ำท่วมใจสัตว์ เรียกว่าอะไร ?

‏א.  โยคะ                                       . โอฆะ

.  อาสวะ                                     . มานะ

คำตอบ :

๓๗. อริยสัจในข้อใด จัดว่าเป็น เหตุ ?

. ทุกข์ สมุทัย                                       .  สมุทัย นิโรธ

. สมุทัย มรรค                                      . มรรค นิโรธ

คำตอบ :

๓๘. บุคคลที่พอแนะนำให้ตรัสรู้ตามได้ ตรงกับข้อใด ?

ก. อุคฆติตัญญู                                      ข. วิปจิตัญญู

ค. เนยยะ                                           ง. ปทปรมะ

คำตอบ :

๓๙. อนุปุพพีกถาข้อใด ฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้าย ?

. ทานกถา                                           . สีลกถา

. สัคคกถา                                          . กามาทีนวกถา

คำตอบ :

๔๐. บูชาพระคุณ ค้ำจุนพระศาสนา พาสู่ความสงบ จบแค่นิพพาน

หมายถึงอนุปุพพีกถาข้อใด  ?

. ทานกถา                                       . สีลกถา

. สัคคกถา                                      . เนกขัมมานิสังสกถา

คำตอบ :

๔๑. กลัวคนอื่นจะดีกว่า จัดเป็นมัจฉริยะใด ?

ก. กุลมัจฉริยะ                                           ข. ลาภมัจฉริยะ

ค. วัณณมัจฉริยะ                                        ง. ธัมมมัจฉริยะ

คำตอบ :

๔๒. เหตุใด ความตายจึงชื่อว่า มัจจุมาร ?

. เพราะเป็นเหตุตัดกิเลส                          . เพราะเป็นเหตุตัดทุกข์

. เพราะเป็นเหตุตัดชีวิต                           . เพราะเป็นเหตุตัดความดี

คำตอบ :

๔๓. เวทนา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

. ความเจ็บปวด                                  . ความรู้สึก

. ความเห็นใจ                                    . ความสงสาร

คำตอบ :

๔๔. เมตตา เป็นสัปปายะแก่คนมีจริตอะไร ?

. ราคจริต                                       . โทสจริต

. โมหจริต                                       . วิตกจริต

คำตอบ :

๔๕. คนคิดฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับ ควรแก้ด้วยวิธีใด ?

ก. เจริญอานาปานสติ                                  ข. เจริญมรณสติ

ค. เจริญเทวตานุสสติ                                  ง. เจริญกายคตาสติ

คำตอบ :

๔๖. พระธรรมคุณข้อว่า สนฺทิฏฺฐิโก ตรงกับข้อใด ?

ก. ผู้บรรลุพึงเห็นเอง           ข. ชนพึงรู้เฉพาะตน

ค. ควรเรียกให้มาดู                                    ง. พึงน้อมเข้ามาในตน

คำตอบ :

๔๗. ความรู้คู่คุณธรรม ตรงกับพระพุทธคุณข้อใด ?

ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ                                        ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

ค. สุคโต โลกวิทู                                      ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

คำตอบ :

๔๘. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติตนเช่นไร ?

. ปฏิบัติดีแล้ว                                   . ปฏิบัติไม่ลวงโลก

. ปฏิบัติชอบ                                     . ปฏิบัติสมควร

คำตอบ :

๔๙. โครงการทุนเล่าเรียนหลวง ที่พระราชทานแก่คณะสงฆ์ไทย

จัดเป็นบารมีใด ?

. ทานบารมี                                      . ปัญญาบารมี

. อธิษฐานบารมี                                  . เมตตาบารมี

คำตอบ :

๕๐. ยามบุญมาวาสนาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก ตรงกับข้อใด ?

ก. กุศลชนกกรรม                                 ข. กุศลอุปัตถัมภกกรรม

ค. กุศลอาสันนกรรม                               ง. กุศลอาจิณณกรรม

คำตอบ :

***  ***  ***

 

 

 

 

 

เฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐

 

.

๑๑.

๒๑.

๓๑.

๔๑.

.

๑๒.

๒๒.

๓๒.

๔๒.

.

๑๓.

๒๓.

๓๓.

๔๓.

.

๑๔.

๒๔.

๓๔.

๔๔.

.

๑๕.

๒๕.

๓๕.

๔๕.

.

๑๖.

๒๖.

๓๖.

๔๖.

.

๑๗.

๒๗.

๓๗.

๔๗.

.

๑๘.

๒๘.

๓๘.

๔๘.

.

๑๙.

๒๙.

๓๙.

๔๙.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท

สอบในสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐
เวลา ๑๔.๐๐ น.

คำสั่ง :      จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อ
         ที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที
(๑๐๐ คะแนน)

.  ประวัติของผู้บวชตาม ปฏิบัติตาม รู้ตาม หมายถึงข้อใด ?

. พุทธประวัติ                                           . อนุพุทธประวัติ

. พุทธานุพุทธประวัติ            . ถูกทุกข้อ

คำตอบ :

. พระธรรมเทศนาใด โกณฑัญญะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรม ?

ก. อนุปุพพีกถา                                           ข. ธัมมจักกัปวัตตนสูตร

ค. อนัตตลักขณสูตร                                     ง. อาทิตตปริยายสูตร

คำตอบ :

. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

ก. ปัญจวัคคีย์ขอให้เลิก                                 ข. ปัญจวัคคีย์หนีไป

ค. รู้ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้                                    ง. บรรลุธรรมแล้ว

คำตอบ :

. ปัญจวัคคีย์ อยู่เฝ้าอุปัฏฐากพระมหาบุรุษกี่ปี ?

.   ปี                                                   .   ปี

.   ปี                                                   .   ปี

คำตอบ :

. ใครออกบวชพร้อมกับโกณฑัญญะ ?

. กิมพิละ                                                . ภคุ

. อัสสชิ                                                  . ควัมปติ

คำตอบ :

. ข้อใด ไม่ได้เกิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ?

. ปฐมพรรษา                                            . ปฐมเทศนา

. ปฐมสาวิกา                                            . ปฐมสาวก

คำตอบ :